Predošlé roky

UDALOSTI ROKU 2018

 Koledovanie "Dobrá novina" 
V sobotu 6. januára na sviatok Zjavenia Pána sa uskutočnilo po druhý raz v našej farnosti kaledovanie detí v rámci projektu Dobrá novina.
Dopoludnia pri svätej omši pán farár koledníkom odovzdal požehnanú kriedu, betlehemské svetlo, ktoré ponesú ako symbol prítomného Krista, a udelil im špeciálne požehnanie.
Popoludní potom deti zahájili koledovanie na fare, odkiaľ išli v troch smeroch do výše 30 prihlásených domov v Borskom Svätom Jure a na Tomkoch.  (foto)

 Oprava kaplnky Panny Márie Lurdskej 
Podrezanie kaplnky

 Biblická olympiáda 
Dekanátneho kola biblickej olympiády v Šaštíne 22. marca 2018 sa zúčastnili najúspešnejší žiaci zo školského kola, ktorí vytvorili trojčlenné družstvo v zložení: Matej Hušek, Michaela Zajícová a Hana Halešová.
V dekanáte Malacky sa biblickej olympiády zúčastnil aj Juraj Hušek, kde v rámci družstva cirkevnej školy postúpil do diecézneho kola BO v Bratislave, ktoré sa konalo 24. apríla.

 Veľkonočné slávenie 
Krížová cesta na Veľký piatok sa tak, ako v predošlých rokoch (od r.2013), konala o 18.30 ulicami obce. Trasa viedla z farského kostola cez Štepničky, poza kultúrny dom, ďalej ulicami V záhradách a Výstranky, zakončená bola v kaplnke sv. Vendelína.
Na základe skúsenosti z predošlých rokov, keď po veľkopiatočných obradoch nezostávali adorovať pri Božom hrobe, sa v tomto roku obrady ukončili bez vyloženia Eucharistie v Božom hrobe. Poklona pri Božom hrobe bola počas Bielej soboty - dopoludnia mali čestnú stráž poľovníci a popoludní hasiči.
Po skončení poklony vešperami bol po prvý raz aj obrad požehnania veľkonočného jedla, aby aj tí, ktorí už večer po obradoch vigílie zasadnú k sviatočnému stolu, mohli jesť požehnané pokrmy. (Požehnanie jedla pri rannej omši a na Tomkoch zostalo zachované.)

 Stavanie mája 
Medzi tradičné ľudové zvyky patrí aj stavanie mája. Akia začala požehnaním pri kostole, odkia sa folklórny sprievod s májkou presunul k fontáne, kde muži strom vztýčili pri hudbe cimbálovky a za účasti množstva prizerajúcich sa. foto

Stavanie májov patrí v našich obciach medzi modernejšie ľudové tradície, aj keď pôvod tohto zvyku je starobylý. Už oddávna zvykli ľudia v jarnom čase stavať ozdobené stromy za sprievodu piesní a rôznych zvykov. Niekde sa tak koná na sviatok sv. Juraja, inde pred svätodušnou nedeľou, alebo na hody - sviatok patróna kostola, poprípade až na letný slnovrat, či pred sviatkom sv. Jána Krstiteľa. Najčastejšie sa však tento zvyk viaže na mesiac máj.
Pôvod a význam tohto zvyku sa vykladá rôzne. Aj keď mnoho ráz súvisel s kresťanskými sviatkami, zväčša mal skôr ľudový než náboženský charakter.
V našich oblastiach to býval najmä zvyk, že mládenci stavali máje pred domami dievčat, súcich na vydaj, zvlášť pred domami svojich vyvolených. Tieto máje teda niesli symbol vyznania lásky.
Iným zvykom v našich krajoch býval zvyk vztýčiť ozdobený strom na novostavbu - novopostavený dom.
Oba tieto zvyky tak v sebe skrývajú jeden spoločný prvok - symbol života, vyjadrený zeleným ozdobeným stromom.
V prípade májky pred domom dievčiny, to bol symbol života, ktorý začnú mladík s dievčinou spolu prežívať, keď vstúpia do manželstva.
V prípade nového domu to bol symbol spoločného života rodiny, ktorá bude v danom dome bývať.
V dnešných časoch je skôr zvyk stavať máje v rámci spoločenstva obce. Aj v tomto prípade májka môže byť symbolom života. Symbolom spoločenstva, ktoré vytvárame v obci, v ktorej spolu žijeme. Môže byť tiež symbolom Stromu života, ktorý vyjadruje naše spoločenstvo s Bohom.
V Biblii čítame, že keď Boh stvoril prvých ľudí, umiestnil ich v rajskej záhrade, uprostred ktorej vysadil dva stromy. Jedným bol Strom poznania dobra a zla. Z tohto stromu Boh ľuďom jesť zakázal, aby nezomreli. Ale bol tam aj Strom života, ktorého plody mali ľuďom zabezpečiť večný život.
Lenže Eva siahla po ovocí Stromu poznania dobra a zla, a dala aj Adamovi. Tak stratili spoločenstvo s Bohom, museli opustiť rajskú záhradu, a už viac nemohli jesť zo Stromu života.
Ale Boh na ľudí nezanevrel poslal nám svojho Syna, ktorý nás spasil svojou obetou na kríži. A tak sa Kristov kríž stáva pre nás novým Stromom života, skrze ktorý získavame spoločenstvo s Bohom, stávame sa jeho deťmi.
Tento mesiac, ktorý práve začíname - máj, slávi sa aj ako mesiac Panny Márie. Panna Mária je novou Evou. Kým prvá matka Eva v raji siahla po Strome poznania a ovocím, ktoré podala Adamovi vniesla do sveta smrť, tak Mária - nová Eva siaha po Strome života, a podáva nám jeho ovocie: Ježiša Krista, aby sme v ňom mali život.
Tak nech aj tento strom, ktorý bude vztýčený v strede našej obce počas tohto mesiaca Panny Márie, nech nám je pripomenutím života, ktorý dostávame od Boha, i spoločenstva, ktoré máme spolu vytvárať.

 Sv. omša k úcte sv. Floriána, patróna hasičov 
V nedeľu 6. mája bola pri príležitosti sviatku sv. Floríána sv. omša za účasti členov DHZ. Dobrovoľní hasiči sa následne zúčastnili v sobotu 12. máa púte hasičov v šaštínskej bazilike.

 Májová pobožnosť pri kaplnke sv. Jána Nepomuckého 
V turíčnu nedeľu 20. mája sa konala májová pobožnosť - litánie k Panne Márii pri kaplnke sv. Jána Nepomuckého.

 

Ďalší "videočriepok" do mozaiky o histórii našej farnosti:

 

 Procesia Božieho Tela, výročná poklona 
V nedeľu 3. júna sa po sv. omši konala procesia Božieho Tela. Výročná farská poklona poklona Oltárnej sviatosti, ktorá by mala byť v tento deň, bola presunutá na pondelok 4. júna.
V tomto roku sa slávnosť prvého sv. prijímania vo farnosti nekonala, pretože na prijatie sviatostného Spasiteľa sa pripravovalo len jedno dievča, ktoré sa tejto slávnosti zúčastnilo vo farnosti krstných rodičov.

 Sv.omša a požehnanie budovy DSS 
V utorok 19. júna sa doobeda konala v kostole sv.omša pre pracovníkov a klientov DSS a hostí. Následne sa konalo požehnanie obnoveného domu DSS (kaštiela) za účasti predsedu Trnavského samosprávneho kraja a ďalších hostí.

 Púť na Hostýn, sv. omša so seniormi 
V piatok 20. júla sa konala púť na Svat Hostýn na Morave, organizovaná miestnou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku. V nedeľu 29. júla bola vo farskom kostole sv.omša za aktívnej účasti seniorov.

 Sv.omša za dar života
V rámci celoslovenského rozpisu omší "za dar života" bola v nedeľu 29. júla ranná sv. omša obetovaná za šírenie kultúry života a posilnenie pre manželstvá a rodiny.

 Sv.omša pri kaplnke sv. Urbana
Na vigíliu slávnosti nanebovzatia Panny Márie v utorok 14. augusta bola sv. omša pri kaplnke sv. Urbana (v bývalom sade). Slávnostná liturgia sa konala vonku z ľavej strany kaplnky a jej súčasťou bol aj obrad požehnania bylín a kvetov.
Je to starobylý zvyk (známy už z 10. storočia v Nemecku), pripomínajúci tradíciu, že pri nanebovzatí Panny Márie sa z jej hrobu šírila vôňa kvetov. Už pohanský starovek poznal liečivú silu bylín, ale pripisoval ju magickým obradom pri ich zbieraní. Cirkev tento zvyk pokresťančila a zaviedla obrad požehnania bylín, aby zdôraznila, že Boh je prameňom každej liečivej sily a na príhovor Panny Márie a svätých je možné získať Božiu milosť i uzdravenie.
Realizácia slávnosti bola ohrozená počasím: dlhšie obdobie predtým bolo poznačené extrémnymi tropickými teplotami. Tie boli však práve v tento deň prerušené dažďom, napokon v čase "putovania ku kaplnke" a sv. omše bolo ideálne počasie, komplikované len vetrom.

 Výlet s deťmi do Rímskej ríše a čias prvých kresťanov
Vo štvrtok 16. augusta sa konal výlet pre deti do starovekého rímskeho mesta Carnuntum, v dnešnom Petronelli v Rakúsku, ktoré bolo v 1.-4. storočí hlavným mestom rímskej provincie Panónia. Práve cez kresťanov, žijúcich v tomto meste prišlo k prvým dotykom nášho územia s kresťanstvom.
Po prehliadke "rímskej mestskej štvrte" mali výletníci svätú omšu v neďalekej kaplnke sv. Anny. Potom program pokračoval súťažami pre deti v amfiteátri "vojenského mesta".

 

 

 

Telefón na faru: V dnešnej dobe mobilných telefónov už mnohí zrušili pevnú telefónnu linku. Telefón na faru však ako úradný nemožno zrušiť, telefonický kontakt na faru musí ostať. Avšak keďže bežne používam svoj osobný mobil, povinne predplatené minúty od Slovak Telekomu zostávali nevyužité. Navyše, od 1.8.2018 ST zvýšil mesačný poplatok za telefonickú linku. Preto som sa rozhodol preniesť číslo pevnej linky do Orange s využitím programu "Domáca linka Štart 1eur". Tento je za 1 € bez dph mesačne, bez predplatených minút. Platí sa za reálne prevolaný čas so sekundovou tarifikáciou. K tomu si bolo možné zakúpiť telefón za 1 €.
Pre volajúceho na farské číslo sa touto zmenou v podstate nič nemení. Možno posielať na číslo aj SMS správy.