Predošlé roky

UDALOSTI ROKU 2018

 Koledovanie "Dobrá novina" 
V sobotu 6. januára na sviatok Zjavenia Pána sa uskutočnilo po druhý raz v našej farnosti kaledovanie detí v rámci projektu Dobrá novina.
Dopoludnia pri svätej omši pán farár koledníkom odovzdal požehnanú kriedu, betlehemské svetlo, ktoré ponesú ako symbol prítomného Krista, a udelil im špeciálne požehnanie.
Popoludní potom deti zahájili koledovanie na fare, odkiaľ išli v troch smeroch do výše 30 prihlásených domov v Borskom Svätom Jure a na Tomkoch.  (foto)

 Oprava kaplnky Panny Márie Lurdskej 
Podrezanie kaplnky

 Biblická olympiáda 
Dekanátneho kola biblickej olympiády v Šaštíne 22. marca 2018 sa zúčastnili najúspešnejší žiaci zo školského kola, ktorí vytvorili trojčlenné družstvo v zložení: Matej Hušek, Michaela Zajícová a Hana Halešová.
V dekanáte Malacky sa biblickej olympiády zúčastnil aj Juraj Hušek, kde v rámci družstva cirkevnej školy postúpil do diecézneho kola BO v Bratislave, ktoré sa konalo 24. apríla.

 Veľkonočné slávenie 
Krížová cesta na Veľký piatok sa tak, ako v predošlých rokoch (od r.2013), konala o 18.30 ulicami obce. Trasa viedla z farského kostola cez Štepničky, poza kultúrny dom, ďalej ulicami V záhradách a Výstranky, zakončená bola v kaplnke sv. Vendelína.
Na základe skúsenosti z predošlých rokov, keď po veľkopiatočných obradoch nezostávali adorovať pri Božom hrobe, sa v tomto roku obrady ukončili bez vyloženia Eucharistie v Božom hrobe. Poklona pri Božom hrobe bola počas Bielej soboty - dopoludnia mali čestnú stráž poľovníci a popoludní hasiči.
Po skončení poklony vešperami bol po prvý raz aj obrad požehnania veľkonočného jedla, aby aj tí, ktorí už večer po obradoch vigílie zasadnú k sviatočnému stolu, mohli jesť požehnané pokrmy. (Požehnanie jedla pri rannej omši a na Tomkoch zostalo zachované.)

 Stavanie mája 
Medzi tradičné ľudové zvyky patrí aj stavanie mája. Akia začala požehnaním pri kostole, odkia sa folklórny sprievod s májkou presunul k fontáne, kde muži strom vztýčili pri hudbe cimbálovky a za účasti množstva prizerajúcich sa. foto

Stavanie májov patrí v našich obciach medzi modernejšie ľudové tradície, aj keď pôvod tohto zvyku je starobylý. Už oddávna zvykli ľudia v jarnom čase stavať ozdobené stromy za sprievodu piesní a rôznych zvykov. Niekde sa tak koná na sviatok sv. Juraja, inde pred svätodušnou nedeľou, alebo na hody - sviatok patróna kostola, poprípade až na letný slnovrat, či pred sviatkom sv. Jána Krstiteľa. Najčastejšie sa však tento zvyk viaže na mesiac máj.
Pôvod a význam tohto zvyku sa vykladá rôzne. Aj keď mnoho ráz súvisel s kresťanskými sviatkami, zväčša mal skôr ľudový než náboženský charakter.
V našich oblastiach to býval najmä zvyk, že mládenci stavali máje pred domami dievčat, súcich na vydaj, zvlášť pred domami svojich vyvolených. Tieto máje teda niesli symbol vyznania lásky.
Iným zvykom v našich krajoch býval zvyk vztýčiť ozdobený strom na novostavbu - novopostavený dom.
Oba tieto zvyky tak v sebe skrývajú jeden spoločný prvok - symbol života, vyjadrený zeleným ozdobeným stromom.
V prípade májky pred domom dievčiny, to bol symbol života, ktorý začnú mladík s dievčinou spolu prežívať, keď vstúpia do manželstva.
V prípade nového domu to bol symbol spoločného života rodiny, ktorá bude v danom dome bývať.
V dnešných časoch je skôr zvyk stavať máje v rámci spoločenstva obce. Aj v tomto prípade májka môže byť symbolom života. Symbolom spoločenstva, ktoré vytvárame v obci, v ktorej spolu žijeme. Môže byť tiež symbolom Stromu života, ktorý vyjadruje naše spoločenstvo s Bohom.
V Biblii čítame, že keď Boh stvoril prvých ľudí, umiestnil ich v rajskej záhrade, uprostred ktorej vysadil dva stromy. Jedným bol Strom poznania dobra a zla. Z tohto stromu Boh ľuďom jesť zakázal, aby nezomreli. Ale bol tam aj Strom života, ktorého plody mali ľuďom zabezpečiť večný život.
Lenže Eva siahla po ovocí Stromu poznania dobra a zla, a dala aj Adamovi. Tak stratili spoločenstvo s Bohom, museli opustiť rajskú záhradu, a už viac nemohli jesť zo Stromu života.
Ale Boh na ľudí nezanevrel poslal nám svojho Syna, ktorý nás spasil svojou obetou na kríži. A tak sa Kristov kríž stáva pre nás novým Stromom života, skrze ktorý získavame spoločenstvo s Bohom, stávame sa jeho deťmi.
Tento mesiac, ktorý práve začíname - máj, slávi sa aj ako mesiac Panny Márie. Panna Mária je novou Evou. Kým prvá matka Eva v raji siahla po Strome poznania a ovocím, ktoré podala Adamovi vniesla do sveta smrť, tak Mária - nová Eva siaha po Strome života, a podáva nám jeho ovocie: Ježiša Krista, aby sme v ňom mali život.
Tak nech aj tento strom, ktorý bude vztýčený v strede našej obce počas tohto mesiaca Panny Márie, nech nám je pripomenutím života, ktorý dostávame od Boha, i spoločenstva, ktoré máme spolu vytvárať.

 Sv. omša k úcte sv. Floriána, patróna hasičov 
6. mája

 Májová pobožnosť pri kaplnke sv. Jána Nepomuckého 
máj

 Procesia Božieho Tela, výročná poklona 
Nedeľa 3. júna - procesia, v pondelok 4. júna - výročná poklona

 Sv.omša a požehnanie budovy DSS 
utorok 19. júna sv.omša pre pracovníkov a klientov DSS a hostí; požehnanie ich obnoveného domu (kaštiela)

 

 

 

 

 

 

Ďalší "videočriepok" do mozaiky o histórii našej farnosti:

 

Čo nás čaká:

piatok 20. júla
seniori - púť na Hostýn

nedeľa 29. júla
sv. omša o 7.30 za dar života

nedeľa 29. júla
seniori - sv. omša o 10.30

16. august - výlet pre deti
Carnuntum