Predošlé roky

UDALOSTI ROKU 2018

 Koledovanie "Dobrá novina" 
V sobotu 6. januára na sviatok Zjavenia Pána sa uskutočnilo po druhý raz v našej farnosti kaledovanie detí v rámci projektu Dobrá novina.
Dopoludnia pri svätej omši pán farár koledníkom odovzdal požehnanú kriedu, betlehemské svetlo, ktoré ponesú ako symbol prítomného Krista, a udelil im špeciálne požehnanie.
Popoludní potom deti zahájili koledovanie na fare, odkiaľ išli v troch smeroch do výše 30 prihlásených domov v Borskom Svätom Jure a na Tomkoch.  (foto)

 Oprava kaplnky Panny Márie Lurdskej 
Podrezanie kaplnky

 Biblická olympiáda 
Dekanátneho kola biblickej olympiády v Šaštíne 22. marca 2018 sa zúčastnili najúspešnejší žiaci zo školského kola, ktorí vytvorili trojčlenné družstvo v zložení: Matej Hušek, Michaela Zajícová a Hana Halešová.
V dekanáte Malacky sa biblickej olympiády zúčastnil aj Juraj Hušek, kde v rámci družstva cirkevnej školy postúpil do diecézneho kola BO v Bratislave, ktoré sa konalo 24. apríla.

 Veľkonočné slávenie 
Krížová cesta na Veľký piatok sa tak, ako v predošlých rokoch (od r.2013), konala o 18.30 ulicami obce. Trasa viedla z farského kostola cez Štepničky, poza kultúrny dom, ďalej ulicami V záhradách a Výstranky, zakončená bola v kaplnke sv. Vendelína.
Na základe skúsenosti z predošlých rokov, keď po veľkopiatočných obradoch nezostávali adorovať pri Božom hrobe, sa v tomto roku obrady ukončili bez vyloženia Eucharistie v Božom hrobe. Poklona pri Božom hrobe bola počas Bielej soboty - dopoludnia mali čestnú stráž poľovníci a popoludní hasiči.
Po skončení poklony vešperami bol po prvý raz aj obrad požehnania veľkonočného jedla, aby aj tí, ktorí už večer po obradoch vigílie zasadnú k sviatočnému stolu, mohli jesť požehnané pokrmy. (Požehnanie jedla pri rannej omši a na Tomkoch zostalo zachované.)

 Stavanie mája 
Medzi tradičné ľudové zvyky patrí aj stavanie mája. Akia začala požehnaním pri kostole, odkia sa folklórny sprievod s májkou presunul k fontáne, kde muži strom vztýčili pri hudbe cimbálovky a za účasti množstva prizerajúcich sa. foto

Stavanie májov patrí v našich obciach medzi modernejšie ľudové tradície, aj keď pôvod tohto zvyku je starobylý. Už oddávna zvykli ľudia v jarnom čase stavať ozdobené stromy za sprievodu piesní a rôznych zvykov. Niekde sa tak koná na sviatok sv. Juraja, inde pred svätodušnou nedeľou, alebo na hody - sviatok patróna kostola, poprípade až na letný slnovrat, či pred sviatkom sv. Jána Krstiteľa. Najčastejšie sa však tento zvyk viaže na mesiac máj.
Pôvod a význam tohto zvyku sa vykladá rôzne. Aj keď mnoho ráz súvisel s kresťanskými sviatkami, zväčša mal skôr ľudový než náboženský charakter.
V našich oblastiach to býval najmä zvyk, že mládenci stavali máje pred domami dievčat, súcich na vydaj, zvlášť pred domami svojich vyvolených. Tieto máje teda niesli symbol vyznania lásky.
Iným zvykom v našich krajoch býval zvyk vztýčiť ozdobený strom na novostavbu - novopostavený dom.
Oba tieto zvyky tak v sebe skrývajú jeden spoločný prvok - symbol života, vyjadrený zeleným ozdobeným stromom.
V prípade májky pred domom dievčiny, to bol symbol života, ktorý začnú mladík s dievčinou spolu prežívať, keď vstúpia do manželstva.
V prípade nového domu to bol symbol spoločného života rodiny, ktorá bude v danom dome bývať.
V dnešných časoch je skôr zvyk stavať máje v rámci spoločenstva obce. Aj v tomto prípade májka môže byť symbolom života. Symbolom spoločenstva, ktoré vytvárame v obci, v ktorej spolu žijeme. Môže byť tiež symbolom Stromu života, ktorý vyjadruje naše spoločenstvo s Bohom.
V Biblii čítame, že keď Boh stvoril prvých ľudí, umiestnil ich v rajskej záhrade, uprostred ktorej vysadil dva stromy. Jedným bol Strom poznania dobra a zla. Z tohto stromu Boh ľuďom jesť zakázal, aby nezomreli. Ale bol tam aj Strom života, ktorého plody mali ľuďom zabezpečiť večný život.
Lenže Eva siahla po ovocí Stromu poznania dobra a zla, a dala aj Adamovi. Tak stratili spoločenstvo s Bohom, museli opustiť rajskú záhradu, a už viac nemohli jesť zo Stromu života.
Ale Boh na ľudí nezanevrel poslal nám svojho Syna, ktorý nás spasil svojou obetou na kríži. A tak sa Kristov kríž stáva pre nás novým Stromom života, skrze ktorý získavame spoločenstvo s Bohom, stávame sa jeho deťmi.
Tento mesiac, ktorý práve začíname - máj, slávi sa aj ako mesiac Panny Márie. Panna Mária je novou Evou. Kým prvá matka Eva v raji siahla po Strome poznania a ovocím, ktoré podala Adamovi vniesla do sveta smrť, tak Mária - nová Eva siaha po Strome života, a podáva nám jeho ovocie: Ježiša Krista, aby sme v ňom mali život.
Tak nech aj tento strom, ktorý bude vztýčený v strede našej obce počas tohto mesiaca Panny Márie, nech nám je pripomenutím života, ktorý dostávame od Boha, i spoločenstva, ktoré máme spolu vytvárať.

 Sv. omša k úcte sv. Floriána, patróna hasičov 
V nedeľu 6. mája bola pri príležitosti sviatku sv. Floríána sv. omša za účasti členov DHZ. Dobrovoľní hasiči sa následne zúčastnili v sobotu 12. máa púte hasičov v šaštínskej bazilike.

 Májová pobožnosť pri kaplnke sv. Jána Nepomuckého 
V turíčnu nedeľu 20. mája sa konala májová pobožnosť - litánie k Panne Márii pri kaplnke sv. Jána Nepomuckého.

 

Ďalší "videočriepok" do mozaiky o histórii našej farnosti:

 

 Procesia Božieho Tela, výročná poklona 
V nedeľu 3. júna sa po sv. omši konala procesia Božieho Tela. Výročná farská poklona poklona Oltárnej sviatosti, ktorá by mala byť v tento deň, bola presunutá na pondelok 4. júna.
V tomto roku sa slávnosť prvého sv. prijímania vo farnosti nekonala, pretože na prijatie sviatostného Spasiteľa sa pripravovalo len jedno dievča, ktoré sa tejto slávnosti zúčastnilo vo farnosti krstných rodičov.

 Sv.omša a požehnanie budovy DSS 
V utorok 19. júna sa doobeda konala v kostole sv.omša pre pracovníkov a klientov DSS a hostí. Následne sa konalo požehnanie obnoveného domu DSS (kaštiela) za účasti predsedu Trnavského samosprávneho kraja a ďalších hostí.

 Púť na Hostýn, sv. omša so seniormi 
V piatok 20. júla sa konala púť na Svat Hostýn na Morave, organizovaná miestnou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku. V nedeľu 29. júla bola vo farskom kostole sv.omša za aktívnej účasti seniorov.

 Sv.omša za dar života
V rámci celoslovenského rozpisu omší "za dar života" bola v nedeľu 29. júla ranná sv. omša obetovaná za šírenie kultúry života a posilnenie pre manželstvá a rodiny.

 Sv.omša pri kaplnke sv. Urbana
Na vigíliu slávnosti nanebovzatia Panny Márie v utorok 14. augusta bola sv. omša pri kaplnke sv. Urbana (v bývalom sade). Slávnostná liturgia sa konala vonku z ľavej strany kaplnky a jej súčasťou bol aj obrad požehnania bylín a kvetov.
Je to starobylý zvyk (známy už z 10. storočia v Nemecku), pripomínajúci tradíciu, že pri nanebovzatí Panny Márie sa z jej hrobu šírila vôňa kvetov. Už pohanský starovek poznal liečivú silu bylín, ale pripisoval ju magickým obradom pri ich zbieraní. Cirkev tento zvyk pokresťančila a zaviedla obrad požehnania bylín, aby zdôraznila, že Boh je prameňom každej liečivej sily a na príhovor Panny Márie a svätých je možné získať Božiu milosť i uzdravenie.
Realizácia slávnosti bola ohrozená počasím: dlhšie obdobie predtým bolo poznačené extrémnymi tropickými teplotami. Tie boli však práve v tento deň prerušené dažďom, napokon v čase "putovania ku kaplnke" a sv. omše bolo ideálne počasie, komplikované len vetrom.

 Výlet s deťmi do Rímskej ríše a čias prvých kresťanov
Vo štvrtok 16. augusta sa konal výlet pre deti do starovekého rímskeho mesta Carnuntum, v dnešnom Petronelli v Rakúsku, ktoré bolo v 1.-4. storočí hlavným mestom rímskej provincie Panónia. Práve cez kresťanov, žijúcich v tomto meste prišlo k prvým dotykom nášho územia s kresťanstvom.
Po prehliadke "rímskej mestskej štvrte" mali výletníci svätú omšu v neďalekej kaplnke sv. Anny. Potom program pokračoval súťažami pre deti v amfiteátri "vojenského mesta".

 Anketa - večerné omše omše v zimnom období zostávajú o 18.30
Na základe podnetu zo strany rodičov, ktorí vraveli, že by im kvôli krúžkom viac vyhovovalo, keby detská omša aj v zimnom čase bola o 18.30, sa na prelome septembra a októbra uskutočnila anketa, či veriaci preferujú posúvanie času omší, alebo počas celého roka omšu o 18.30 resp. o 18.00. V odpovediach sa výrazná väčšina veriacich vyslovila za to, aby sa čas omší nemenil a aby počas celého roka boli omše o 18.30.

O starých oltárnych kameňoch.

 

 

 

 

 

ADVENT-VIANOCE 2018

2. 12. Prvá adventná nedeľa - požehnanie adventných vencov

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. 12. prvý piatok v mesiaci (na Tomkoch omša nebude)
              vigília prikázaného sviatku - 18.30 sv. omša B.S.Jur

8. 12. sobota - prikázaný sviatok! 9.00 sv. omša B.S.Jur
              Nepošk.počatie P.Márie 10.30
sv. omša Tomky

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. 12. piatok 18.30 detská omša B.S.Jur

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. 12. utorok - roráty (ranná adventná omša, po nej raňajky pre deti v sakristii) 6.50 B.S.Jur
                           (večer omša nebude)
                        - od 15.30 spoveď Tomky (+ sv. prijímanie po spovedaní)

19. 12. streda - od 8.30 spoveď a sv. omša DSS

20. 12. štvrtok - roráty (+ raňajky pre deti) 6.50 B.S.Jur (večer omša nebude)

21. 12. piatok 18.30 detská omša B.S.Jur +birmovanci

22. 12. sobota - od 9.00 spoločná spoveď k Vianociam (B.S.Jur)
                          10.30 sv. omša B.S.Jur

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. 12. pondelok - Štedrý deň ráno omša nebude
                            Narodenie Pána 21.00
sv. omša Tomky
25. 12. utorok    
    polnočná         24.00 sv. omša B.S.Jur
             prikázaný
  na úsvite/          7.30 sv. omša B.S.Jur
             sviatok!        
/pastierska      9.00 sv. omša Tomky
                                vo dne             10.30 sv. omša B.S.Jur

26.12. streda - sv. Štefana               9.00 sv. omša B.S.Jur
               2. sviatok vianočný         10.30
sv. omša Tomky
                                                        15.00 jasličková slávnosť

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. 12. piatok 7.30 sv. omša B.S.Jur (detská omša nebude)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31. 12. pondelok – koniec roka    15.00 sv. omša B.S.Jur, ďakovná pobožnosť na konci roka

1. 1. 2019 utorok - Nový rok          9.00 sv. omša B.S.Jur
             Bohorodičky P.Márie     10.30
sv. omša Tomky
                prikázaný sviatok!         18.30
sv. omša B.S.Jur

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. 1. prvý piatok v mesiaci 15.00 sv. omša Tomky
                                             18.30
sv. omša B.S.Jur požehnanie koledníkov

5. 1. sobota popoludní: koledovanie detí Dobrá novina

6. 1. nedeľa - Zjavenie Pána (Troch kráľov)