rok 2010   rok 2011   rok 2012   rok 2013   rok 2014   rok 2015   rok 2016   rok 2017   aktuálny rok

UDALOSTI ROKU 2009

 Prevzatie farnosti 
K 1. júlu 2009 bol farár Alojz Gubala preložený do Dubovej.
Novým farárom v Borskom Sv. Jure bol vymenovaný Marian Vojtko, dovtedy administrátor farnosti v Myjave. Farnosť prevzal v pondelok 6. júla 2009, kedy bol aj pri sv. omši kánonicky uvedený dekanom M. Čanigom.

 Práce na fare 
Pri príležitosti zmeny farára sa vykonali viaceré práce na fare:
Najprv sa oškrabali a vylíčili izby a kuchyňa, poopaľovali a natreli sa okná na prízemí, v chodbe sa pootĺkala vlhká omietka na stenách a po omietnutí sa tiež steny vylíčili.
Zároveň sa upravil aj farský dvor, odkiaľ boli odvezené nánosy zeminy a piesku. Hasiči opálili bránu do dvora, ktorú potom dôchodcovia natreli, tiež i bránu do garáže.
Pri týchto prácach pomohli najmä dôchodcovia a hasiči, trošku aj miništranti. Významná bola aj pomoc klientov z resocializačného zariadenia na Tomkoch. Pri čistiacich prácach to zase bola najmä pomoc žien.
Kancelária prišla na rad, keď boli izby ako-tak hotové, aby sa tam mohli presunúť veci z kancelárie.
V sobotu 1.8. hasiči vytrhali v kancelárii dosky z dlážky a vyvozili piesok, ktorý bol vlhký-až mokrý. Potom prišlo na rad betónovanie a zaizolovanie dlážky a napokon povrchová PVC krytina.
Zároveň sa opravila aj dlážka v kuchyni - odstránili sa dve vrstvy linolea, pod ktorými boli popraskané kachličky. Tie sa zatreli nivelačnou hmotou, na ktorú išla PVC krytina.
Práce v kancelárii sa ukončili 28. septembra nasťahovaním nábytku, pričom zostáva nahradiť nefunkčné časti nábytku novými.
foto

 Finančné príspevky na opravu fary 
Kvôli prácam na fare sa konali zbierky v kostole (19.7. - 743,77 €; 13.9. - 646,72 €), okrem toho sa niektoré ženy rozhodli osloviť aj ľudí priamo zbieraním po uliciach. Pretože mnohí chodievajú v nedeľu na omše do Šaštína, a teda pri zbierke v kostole neprispejú. Najprv sa v septembri vyzbierali na ulici 1. mája (414 €), potom v októbri aj v ostatných uliciach obce (700 €).

 Príprava na birmovanie 
Predošlý pán farár začal  prípravou na birmovanie už vo februári 2008, pričom zapisoval už v novembri 2007 od žiakov 4. triedy ZŠ. Takto bolo zapísaných 80 birmovancov v rozpätí rokov narodenia 1991-98.
Pri pokračovaní prípravy v septembri 2009 ich prišlo len 70 (k tomu boli 3 prijatí dodatočne) ale už v novembri ich počet klesol na 60 (odpadli najmä starší - stredoškoláci a deviataci) a do konca šk.roku na 50. Príčinou bol len formálny záujem o birmovanie a neochota pravidelnej účasti na sv.omšiach. (U mnohých sa to dalo vybadať i z toho, že z celej rodiny nikto do kostola nechodí.)

 Pobožnosť v kaplnke sv. Vendelína 
Podľa zaužívaného zvyku sa v nedeľu 25. októbra uskutočnila poobedná pobožnosť sv. ruženca v kaplnke sv. Vendelína.

 Stretnutie s mládežou 
V sobotu 14. novembra sa na fare uskutočnilo stretnutie s mládežou, ktorá už je po birmovke. Stretnutia sa zúčastnili štyri dievčatá a traja chlapci. Pri uvažovaní o možných aktivitách vo farnosti sa dohodlo, že sa začne zriadením detského spevokolu.

 Detský spevokol 
V sobotu 5. decembra bolo prvé stretnutie detského spevokolu. Prvý raz sa spevom predstavili pri jasličkovej slávnosti, a následne obohacovali piesňami nedeľné sväté omše. Spevokol sa však nestretol u detí s veľkým záujmom o účasť.

 Jasličková slávnosť 
Na druhý sviatok vianočný, v sobotu 26. decembra sa uskutočnila jasličková slávnosť, pri ktorej sa piesňami predstavil vznikajúci spevokol, malé deti sa zapojili básničkami a deti pod vedením Lucie Krnáčovej nacvičili vianočnú scénku. Táto nácvik scénky bol impulzom pre vznik ochotníckeho súboru. foto

 Farská rada 
22. a 29. novembra 2009 sa uskutočnili voľby do Farskej rady. Ustanovujúce stretnutie sa uskutočnilo v utorok 29.12.2009 po omši na fare. Členmi farskej rady sa stali: Štefan Dobiaš, Ladislav Horvát, Martin Mračna, Alena Romančíková a Helena Viteková.

UDALOSTI ROKU 2010

 Rekolekcia kňazov 
V stredu 10. februára sa v Jure uskutočnilo rekolekčné stretnutie kňazov šaštínskeho dekanátu.

 + Alojz Gubala 
V piatok 19. 2. 2010 popoludní zomrel bývalý farár Alojz Gubala, v tom čase farár v Dubovej. Pohrebu v Piešťanoch 24. 2. sa zúčastnili i veriaci z Jura.

 Detské sväté omše 
Od stredy 7. apríla sa začali konať detské sväté omše. Od 21. apríla začali prichádzať na pomoc s piesňami ku svätej omši dievčatá z Myjavy.

 Slávnosť sv. Floriána 
V nedeľu 9. mája si aktívnou účasťou na svätej omši členovia Dobrovoľného hasičského zboru uctili svojho patróna sv. Floriána. Slávnosti sa zúčastnili aj družobní dobrovoľní hasiči z Rakúska.

 Pobožnosť v kaplnke sv. Jána Nepomuckého 
V máji 2010 pracovníci obecného úradu sprístupnili kaplnku sv. Jána Nepomuckého a dali do poriadku jej interiér. V nedeľu 16. mája - na sviatok sv. Jána Nepomuckého však počasie nedovolilo uskutočniť tam pobožnosť. Preto sa tam litánie konali nasledujúcu nedeľu 23. mája, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

 Prvé sväté prijímanie 
V nedeľu Najsvätejšej Trojice 30. mája bola slávnosť prvého svätého prijímania. Sviatostného Spasiteľa prijalo po prvý raz päť chlapcov.

 Procesia Božieho Tela 
V nedeľu 6. júna sa uskutočnila procesia Božieho Tela. Veriaci pripravili štyri oltáre v okruhu kostola: pri Najsvätejšej Trojici, pri kríži, pri sv. Floriánovi a na hlavnej ceste. foto

 Práce na fare a v sakristii 
Na jar sa pokračovalo v úprave farského dvora. Časť sa vybetónovala, aby betónová časť tvorila celistvú plochu a do trávnikovej časti sa umiestnilo pletivo proti krtom.
Počas leta práce na fare pokračovali manzardkami v podkroví. Boli v nich vymenené okná a dvere na balkón za plastové a vylíčené. Obe izby boli zariadené skromným nábytkom, aby mohli poslúžiť na prípadné ubytovanie hostí.
Z malej povale za manzardkou boli odstránené nepotrebné veci a boli tam umiestnené darované skrine za účelom farského archívu.
Vylíčená bola aj sakristia, pričom sa urobila revízia a poriadok vo veciach, ktoré sa v nej nachádzajú. Urobilo sa aj niekoľko nutných elekroinštalačných úprav.

 Prázdninové výlety 
Letné prázdniny dali priestor pre akcie s deťmi. Vo štvrtok 29. júla sa uskutočnil výlet na Plavecký hrad a v stredu 18. augusta výlet do šaštínskej baziliky, s výstupom na veže a prehliadkov zvonov. foto

 Príprava birmovancov - Smolenice 
Časť birmovancov, ktorí sa pripravovali na skorší termín birmovania v októbri, sa v rámci prípravy zúčastnila výletu s duchovným programom v Smoleniciach v dňoch 24.-27. augusta.
Akcie sa zúčastnilo 12 birmovancov. Päť dievčat, ktoré sa nemohli zúčastniť absolvovalo náhradný program v nasledujúcom týždni na fare.
foto


 Posviacka kaplnky na Húškoch 
V sobotu 28. 8. 2010 posvätil emeritný trnavský pomocný biskup Mons. Štefan Vrablec obnovenú kaplnku Božského Srdca Ježišovho na Húškoch. Osada je síce filiálkou farnosti Závod, ale katastrálne patrí k obci Borký Svätý Jur. Slávnosti sa zúčastnili viacerí veriaci z Tomkov i Jura.

 Birmovanie 
V nedeľu 3. októbra udelil generálny vikár Mons. Ján Formánek sviatosť birmovania sedemnástim birmovancom, prevažne stredoškolákom.
foto 1  foto 2

 Osvetlenie kostola 
V októbri zrealizovali pracovníci obecného úradu napojenie lampy pred vchodom o kostola na pouličné osvetlenie obce. Vďaka tomu je vstup do kostola po zotmení osvetlený a zároveň to aspoň čiastočne v tme zviditeľňuje kostol, ktorý je dominantou obce.


 Rekolekcia kňazov 
V stredu 10. novembra sa v Jure uskutočnilo rekolekčné stretnutie kňazov šaštínskeho dekanátu.

 Oprava organa 
Od 22. novembra do 8. decembra pracovali majstri z Moravy na čistení, oprave a ladení organa. Organ bol inštalovaný okolo roku 1980, pričom samotný nástroj je starý len bol umiestnený do novej skrine. Keďže sa na ňom počas pôsobenia p. farára Gubalu desať rokov nehralo, bol zanesený prachom, niektoré časti mechaniky nefungovali a bol rozladený. Pri oprave boli vyrovnané píšťaly, ktoré boli premačknuté a niektoré píšťaly zo zinkového plechu nahradené píšťalami zo zliatiny cínu a olova, a tiež niektoré chýbajúce píšťaly doplnené.

UDALOSTI ROKU 2011

 Relikvia svätého Cyrila 
V rámci prípravy na jubilejný rok sv. Cyrila a Metoda (2013 - 1150. výročie ich príchodu na naše územie) od začiatku roka 2011 začala putovať po slovenských diecézach relikvia sv. Cyrila, uchovávaná od r. 1964 v nitrianskej katedrále. Ako prvé miesto putovania bol Dóm sv. Martina v Bratislave, odkiaľ ju v sobotu 8. januára arcibiskup Zvolenský priniesol do šaštínskej baziliky.
V nasledujúcom týždni relikvia putovala po farnostiach šaštínskeho dekanátu. Do Borského Sv. Jura ju priniesol dekan z Moravského Sv. Jána v utorok 11. januára na sv. omšu o 18. hodine. Kostol bol počas slávnostnej sv.omše zaplnený ako v nedeľu, po sv.omši mali veriaci možnosť nahliadnuť na relikviu a osobne si ju uctiť.
2011 relikvie1.jpg (23583 bytes) 2011 relikvie2.jpg (24065 bytes)

 Birmovanie 
V nedeľu 15. mája 2011 pri sv. omši o 14.00 prijalo z rúk otca arcibiskupa Stanislava Zvolenského sviatosť birmovania 28 birmovancov, 10 chlapcov a 18 dievčat. jednalo sa o druhú skupinu (mladších), ktorí začali prípravu ešte za vdp. Alojza Gubalu. Časť z nich (starší) prijali birmovanie 3.10.2010, ostatní v priebehu školského roka pokračovali v príprave, ktorá vyvrcholila touto slávnosťou birmovania. foto
2011 birmovka2.jpg (185262 bytes)

 Oslava sv. Floriána, litánie k sv. Jánovi Nepomuckému 
V dôsledku neskorej Veľkej noci a z toho dôvodu posunutej hodovej slávnosti (6.-8.5.) a birmovania nasledujúcu nedeľu, bola oslava sv. Floriána, patróna hasičov, naším Dobrovoľným hasičským zborom presunutá až na nedeľu 22. mája. Hasiči sa zúčastnili sv. omše v slávnostných uniformách, a aktívne sa zapojili do liturgie čítaním lekcií a prinesením obetných darov.
V tú istú nedeľu popoludní sa uskutočnila májová mariánska pobožnosť, spojená s litániami k sv. Jánovi Nepomuckému, pri kaplnke, zasvätenej tomuto svätcovi na konci obce, pri ceste na Šaštín.

 Slávnosť prvého svätého prijímania 
V nedeľu 5. júna po prvý raz prijali sviatostného Spasiteľa v Eucharistii štyri deti - dve dievčatá a dvaja chlapci (z toho jeden z Kuklova).

 Procesia Božieho Tela 
Procesia Božieho Tela sa v tomto roku uskutočnila priamo na sviatok, vo štvrtok 23. júna. Slávnosť skomplikovala búrka, pretože začalo pršať práve vtedy, keď sprievod vychádzal z kostola. Napriek dažďu sa procesia uskutočnila, aj keď zastavenia pri oltároch museli byť skrátené.

 Sčítanie obyvateľov 
Pri sčítaní ľudu sa prihlásilo k trvalému bydlisku v Borskom Svätom Jure prihlásilo 1.628 obyvateľov. Z toho k Rímskokatolíckej cirkvi sa prihlásilo 1376 a ku Gréckokatolíckej 2 obyvatelia. K Evanjelickej cirkvi a.v. sa prihlásilo 6, k Pravoslávnej 2 a k Ev. cirkvi metodistickej 1 obyvateľ. K Reformovanej, Apoštolskej cirkvi, Brat. jedn. baptistov, Kresť. zborom a Svedkom Jehovovým sa neprihlásil žiaden obyvateľ.

 Kaplnka Lurdskej Panny Márie 
Kaplnka Lurdskej Panny Márie bola v priebehu letných mesiacov vyčistená, oltár a lavice boli zreštaurované a na oltár bola umiestnená nová socha Panny Márie.
Obnovený oltár i socha boli slávnostne požehnané pri popoludňajších litániách v nedeľu 14. augusta.

kaplnka v r. 2009 a po rekonštrukcii 14. 8. 2011

 Výlet na Velehrad 
23. augusta sa uskutočnil výlet pre deti autobusom na Velehrad. Po návšteve baziliky výlet pokračoval do Modrej, kde si deti pozreli repliku kostolíka z 9. storočia a archeologický skanzen veľkomoravskej osady, v ktorého areáli sa aj zahrali. Nevýhodou akcie bola malá účasť detí a pokazená klimatizácia v autobuse, čo v augustovej horúčave robilo cestu náročnou. foto

 Úpravy pred kostolom 
Začiatkom októbra sa uskutočnila pri kostole brigáda, odstránili sa kríky tují a znížil sa terén, čím sa otvoril priestor pred kostolom a sfunkčnili sa veľké bránky. I keď s perspektívou do budúcna sa uvažuje tento priestor vydláždiť, zatiaľ tam bola vysiata tráva.

 Výročie posviacky farského kostola - hody 
V sobotu 19. novembra, na výročie posviacky farského kostola bola slávnostná sv.omša bude o 9.00 hod. Liturgické slávenie obohatil svojim spevom chrámový spevokol z Myjavy.

UDALOSTI ROKU 2012

 Biblická olympiáda 
Prvý raz sa na Základnej škole uskutočnila biblická olympiáda. Do triednych kôl boli pozvaní všetci žiaci 5.-9. ročníka navštevujúci náboženskú výchovu.
Desiati najlepší si porovnali svoje vedomosti zo Svätého Písma v školskom kole, ktoré sa uskutočnilo 1. februára.
Najúspešnejší vytvorili trojčlenné družstvo , ktoré sa v zložení Bibiana Mateovičová /8 r./, Martin Mikulič /7 r./ a Oliver Hromkovič /9.r./ (náhradník za Sebastiána Malcoviča /8 r./) zúčastnilo dekanátneho kola v Šaštíne.

 Nový organ pre Tomky 
Elektronický organ na Tomkoch, ktorý sa v zime pokazil, sa už nepodarilo opraviť, preto bolo treba zabezpečť nový hudobný nástroj. Zakúpil ho pán Ing. Štefan Hušek PhD., ktorý uhradil aj väčšiu časť jeho ceny. Zbierky v kostole vykryli približne tretinu ceny.

starý a nový hudobný nástroj na Tomkoch

 Svätojurské hody 
Na svätojurské hody v nedeľu 22. apríla prijal pozvanie ako slávnostný kazateľ ThLic. Juraj Drobný, dramaturg a programový riaditeľ TV Lux.

 Úprava okolia kaplnky sv. Jána Nepomuckého 
Na jar pracovníci obecného úradu v spolupráci s firmou pána Alojza Kratochvíla, v náväznosti na úpravu okolia jazera v Hliníku, upravili okolie kaplnky sv. Jána Nepomuckého. Obkopali steny kaplnky na odvedenie vlhkosti, vydlaždili prístupový chodník, osadili lavičky a vysiali trávu.

 Prístavba sakristie kostola 
Začiatkom mája začali prípravné práce a výkop pre základy pre prístavbu sakristie kostola. Práce prebiehali počas roka až do začiatku novembra. foto

 Slávnosť prvého svätého prijímania 
V nedeľu 3. júna po prvý raz prijalo sviatostného Spasiteľa v Eucharistii šesť detí - dve dievčatá a štyria chlapci.

 Oprava kaplnky sv. Urbana v sade 
Predseda poľnohospodárskeho družstva v Kútoch, ktoré užíva pozemky v bývalom obecnom sade, sa podujal v spolupráci so starostkou našej obce na opravu kaplnky sv. Urbana v sade. Do opravy sa zapojili i vieraci farnosti zbierkou, z ktorej sa uhradila oprava strechy kaplnky a zakúpila sa socha sv. Urbana.

 Vydláždenie pred bránkou zo zadnej cesty 
Popri brigádnických prácach na stavbe sakristie kostola pán Ladislav Horváth za pomoci ďalších vydláždil vjazd do bránky od zadnej cesty. Táto úprava nadviazala na terénne úpravy pred kostolom z októbra 2011.

 Výlet do Bratislavy 
V piatok 17. augusta sa uskutočnil spoločný výlet pre deti i seniorov do Bratislavy. Pri návšteve Dómu sv. Martina sprevádzal miestny kaplán vdp. Milan Puškar. Súčasťou prehliadky boli i krypty a klenotnica vo veži katedrály. Po prechádzke historickým centrom seniori išli na Bratislavský hrad a deti do zoologickej záhrady.  foto

 Popoludnie hier 
V utorok 28. augusta pripravili mládežníci pri novoopravenej kaplnke sv. Urbana v sade koncoprázdninové súťažné popoludnie hier pre deti.

 MartinCUP 
V sobotu 29. septembra sa v Štefanove uskutočnilo dekanátne kolo turnaja v softbale o pohár arcibiskupa MartinCUP. V mladšej kategórii do 14 r. sa zapojilo aj družstvo chlapcov z našej farnosti.

DSCF2917.jpg (33122 bytes)DSCF3003b.jpg (18255 bytes) Sväté misie 
V dňoch 10.-18. novembra 2012 sa uskutočnili vo farnosti po 72 rokoch ľudové misie, ktoré viedli redemptoristi na čele s P. Michalom Zamkovským CSsR z Podolínca.
Program
Foto

12.jpg (30874 bytes) Brigáda v budove bývalej cirkevnej školy 
Budova bývalej cirkevnej školy, ktorá v čase socializmu slúžila ako škôlka, je od 90-tych rokov opustená a chátra. Stala sa terčom vandalov i útočišťom rôznych živlov. Dôsledkom je zdevastovaný interiér a množstvo špiny. V dňoch 20.-21. novembra sa chlapi podujali na brigádu. Budovu vyčistili a rozbité okná zadebnili, aby sa tam už nedostali neželaní návštevníci.
Foto

UDALOSTI ROKU 2013

 Biblická olympiáda 
Aj v tomto školskom roku sa uskutočnili na Základnej škole triedne kolá Biblickej olympiády, z ktorých osem žiakov postúpilo do školského kola.
Traja najúspešnejší súťažiaci ako družstvo 21. marca zúčastnili dekanátneho kola v Šaštíne, kde získali 3. miesto.

 Nový pápež 
V pondelok 11. februára ohlásil Sv. Otec Benedikt XVI. svoju abdikáciu. Od 1. marca nastalo Sede Vacante, kedy sme sa nielen modlili za vyvolene nového pápeža, ale veriaci - deti i dospelí mohli tipovať, aké mno si zvolí nový pápež. Súťaž končila okamihom zvolenia nového pápeža.
Do súťaže sa zapojilo 35 veriacich: 18 dospelých, 12 mladších detí a 5 starších detí.
Najviac - po 5 tipov dostali mená Peter a Ján Pavol;
4 tipy mali mená Gregor a Pavol;
3 tipy dostali Pius a  Ján;
2 tipy mali Ján a Sixtus;
a po jednom tipe mali mená Alexander, Martin, Felix, Urban a Konštantín.
To, že nový pápež si zvolí meno František, nepredpokladal nikto.

 Don Bosco v Šaštíne 
V sobotu 27. apríla privítala šaštínska bazilika relikviu sv. Jána Bosca.
Ako prípravu na túto udalosť navštívili saleziáni všetky okolité návštevy. Našu farnosť navštívil salezián zo Šaštína s kázňou o don Boscovi v nedeľu 7. apríla na rannej omši.

 Slávnosť hasičov
Pri príležitosti sviatku sv. Floriána sa členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Bor. Sv. Jure slávnostným spôsobom zúčastnili sv. omše v nedeľu 5. mája.
Nasledujúcu sobotu 11. mája sa zúčastnili 1. púte hasičov v Šaštíne. Na pozvanie našich dobrovoľných hasičov sa púte zúčastnil aj ich družobný hasičský zbor z rakúskeho Hohenau an der March.
  

 Prvé sv. prijímanie; týždeň eucharistických slávení 
V nedeľu 26. mája 2013 bolo slávnostné prvé sv. prijímanie detí. Sviatostného Spasiteľa prijali tri dievčatá a jeden chlapec.

Po slávnosti Najsv. Kristovho Tela a Krvi v nedeľu 2. júna sa konala slávnostná eucharistická procesia. Ranný dážď zabránil pripraviť oltáre na ulici, preto veriaci pohotovo pripravili oltáre vo vnútri kostola. Aj keď pred sv.omšou prestalo pršať a na niekoľko hodí sa vyjasnilo, procesia sa konala len vo vnútri kostola.

V ten istý deň, 2. júna sa konala celosvetová eucharistická adorácia, ku ktorj vyzval katolíkov na celom svete Svätý Otec pápež František. V stredoeur´pskom časovom pásme sa adorácia konala od 17.00 do 18.00 hodiny. Do tejto adorácie sa zapojila aj naša farnosť, pričom účasť bola mimoriadne hojná.

V nasledujúci deň, v pondelok 3. júna bola zase v našej farnosti výročná celodenná poklona Oltárnej Sviatosti v čase od 10.00 hod. do večernej omše sa vystriedalo v kostole pri adorácii množstvo veriacich z farnosti.

 Farská púť do Marianky 
V minulosti vraj bolo zvykom, že veriaci z Borského Sv. Jura chodievali na púť do Marianky v čase sviatku sv. Anny.
Preto v spolupráci s miestnou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska farnosť zorganizovala púť - výlet vo štvrtok 25. júla. I keď pôvodný úmysel bol dať príležitosť prázdninujúcim deťom, či už samým (staršie deti) alebo so starými rodičmi (mladšie deti), autobus takmer úplne obsadili dôchodcovia. Avšak pozvanie prijali aj niektoré rodiny, ktoré prišli na autách.
Pre deti bola pripravená brožúrka s históriou Marianky a s úlohami na vylúštenie tajničky.

 Duchovné sprevádzanie relikvie sv. Cyrila 
V stredu 31. júla začal pomocný biskup Jozef Haľko 6-týždňovú cestu po Kanade a USA s relikviou sv. Cyrila. Veriaci boli vyzvaní k duchovnému sprevádzaniu. Naša farnosť sa do sprevádzania zapojila eucharistickými adoráciami, ktoré sa konali každý štvrtok počas trvania jeho cesty.

 Brigáda v kaplnke sv. Urbana 
V utorok 27. augusta sa uskutočnila brigáda v kaplnke sv. Urbana v obecnom sade, ktorá bola v predošlom roku rekonštruovaná, avšak nebola zabezpečená proti vtákom, ktoré ju za rok znečistili. Okrem čistenia kaplnky bola odstránená i burina z jej okolia a okná i dvere zabezpečené pletivom.

 Dláždenie chodníka k sakristii 
Ďalšia brigáda sa uskutočnila v pondelok 9. septembra, ktorej cieľom bolo pokračovať v dlaždení chodníka k sakristii, začaté už na jar. Chodník napokon dokončila i s úpravou okolitého terénu firma pána A. Kratochvíla.

 Pobožnosť v kaplnke sv. Urbana 
V nedeľu 6. októbra popoludní sa uskutočnila už dlhšie plánovaná pobožnosť v zrekonštruovanej kaplnke sv. Urbana v sade. Na októbrovú ružencovú pobožnosť prišlo na toto najvyššie položené miesto našej farnosti asi 30 veriacich.

UDALOSTI ROKU 2014

 Biblická olympiáda 
V stredu 26. marca sa uskutočnilo v Šaštíne dekanátne kolo biblickej olympády. Z našej školy sa ho zúčastnilo trojčlenné družstvo žiakov, ktorí boli najúspešnejší v školskom kole ako jednotlivci: Michaela Vaculová (7. roč., z Kuklova), Juraj Hušek (5. roč.) a Anna Jurčáková (9. roč.). V konkurencii šiestich družstiev sa umiestnili na druhom mieste.

 Štátna hasičská kontrola 
Štátni hasiči sa začiatkom roka zamerali na kontrolu protipožiarneho zabezpečenia kostolov, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Keďže doteraz sa v kostoloch na niektoré predpisy (označenie únikových východov, evakuačný plán a pod.) veľmi nedbalo, bolo treba uzavrieť zmluvu s požiarnym technikom a splniť všetky štátne predpisy o protipožiarnej ochrane.
Tiež sa musela vykonať revízia elektrických rozvodov, ktorá odhalila viaceré nedostatky.
I na bleskozvode z veže kostola sa odhalil nedostatok v jeho funkčnosti. Zaujímavosťou je, že asi týždeň po oprave - sfunkčnení bleskozvodu do neho v noci pri búrke udrel blesk.

 Dobrovoľný hasičský zbor 
V súvislosti s odstraňovaním uvedených nedostatkov urobili členovia miestneho DHZ vo štvrtok 1. mája brigádu vo veži kostola, ktorú vyčistili od hrubej vrstvy holubieho trusu a zvyškov zahynutých vtákov.
Následne v nedeľu 4. mája oslávili svojho patróna sv. Floriána pri farskej sv.omši a v sobotu 10. mája sa zúčastnili púte hasičov v Šaštíne.
 

 Prvé sv. prijímanie 
V nedeľu 25. mája bola slávnosť prvého sv. prijímania. Sviatostného Spasiteľa prijali 4 dievčatá a dvaja chlapci. 
 Pešia púť farnosti do Šaštína 
V rámci púte Bratislavskej arcidiecézy do Šaštína v jubilejnom roku Sedembolestnej, sa konala v sobotu 7. júna pešia púť z našej farnosti do Šaštína.
Zraz bol ráno o 7.30 pri farskom kostole. Celú cestu putovalo 32 veriacich vo vekovom rozpätí od 9 do 79 rokov. Pred vstupom do Šaštína sa k sprievodu pridali ďalší Jurania, ktorí tam prišli už autami alebo na bicykloch.
Po spoločnej fotke pred sochou Sedembolstnej v parku, sa veriaci zapojili do pragramu púte Bratislavskej arcidiecézy.

 Slávnosť Božieho Tela 
Slávnostná procesia pri príležitosti slávnosti Najsv. Kristovho Tela a Krvi sa konala v nedeľu 22 júna po sv. omši. Procesia sa tentoraz konala len malým okruhom okolo kostola. Veriaci pripravili štyri oltáre, z každej strany kostola jeden.

 Divadlelné predstavenie "Ešte 40 dní" 
Členovia Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pripravili divadelné predstavenie s názvom "Ešte 40 dní", s ktorým navštívili rôzne farnosti arcidiecézy. V nedeľu 22. júna prišli aj do našej farnosti, predstavenie sa uskutočnilo popoludní v kultúrnom dome. Medzi tvorcami programu (kostými, hudba, postava anjela) bola i naša farníčka Lucia Krnáčová.

 Pútnický zájazd na Velehrad 
Začiatkom júla zorganizovali členovia Jednoty dôchodcov Slovenska z našej farnosti pútnický zájazd na Velehrad. Po prehliadke a modlitbe v bazilike navštívili aj neďaleký zámok v Buchlovicích.

 Brigáda pri kaplnke Lurdskej Panny Márie 
V lete sa uskutočnila brigáda pri kaplnke Lurdskej Panny Márie, ktorej cieľom bolo zabrániť vlhnutiu stien odstránením zeminy od stien kaplnky. Pôvodný zámer - vykopať jarok popri stene a vyplniť ho kamením - sa zmenil, keď po odstránení vrstvy hliny sa ukázalo betónové obmurovanie stien kaplnky. Tým sa spôsob práce zmenil - znižila sa výška terénu okolo kaplnky do úrovne betónu so spádom od kaplnky, aby dažďová voda vsiakala do zeme ďalej od stien.
Pri litániách v nedeľu 7. septembra sme si pripomenuli 130. výročie postavenia kaplnky.

 Oprava strechy kostola 
V septembri sa podarilo uskutočniť dlho plánovanú opravu strechy kostola. Opravili sa poškodené časti krovu, dala sa nová krytina (škridla), na bočnú loď farbený pozinkovaný plech. Zrekonštruovali sa pritom aj kovové kríže na hrebeni strechy. Na kostol tiež boli namontované ríny a rúry na zvod dažďovej vody. Práce realizovala firma NOVEX zo Sološnice.
Brigádnicky sa potom zrealizoval odvod dažďovej vody od kostola do kanála.
Do výkopov sa okrem potrubia na odtok dažďovej vody umiestnilo aj uzemnenie pre budúci bleskozvod na streche kostola.

 Úpravy v spovednici 
V

 Projekt pozemkových úprav 
V októbri Geospol s.r.o., poverený scelovaním pozemkov v katastri obce, informoval o novom vlastníckom stave pozemkov.
Podľa pôvodného stavu väčšina cirkevných pozemkov bola medzi cestou na Tomky a hranicou s kuklovským katastrom. Pozemky boli napravo od poľnej cesty, ktorá ide ako končí teheľňa, k Baroškovmu kanálu. Popri Baroškovom kanáli k tomu patril ešte pás zeme smerom k obci. Po novom tento pás popri kanáli už nebude cirkevný, role zostanú takmer na pôvodnom mieste, ibaže popri poľnej ceste zostane 10 m pás obecný na budúcu výsadbu stromov ako vetrolamu.
Les na hranici s kuklovským katastrom je posunutý o niečo ďalej od obce, než bol pôvodne.
Výmera týchto nových pozemkov je zmenšená o toľko, čo bolo pridané k parcele, na ktorej je kaplnka sv. Jána Nepomuckého, aby táto susedila s cestou.
V sadoch bola cirkevná len jedna parcela, ktorá sa nachádzala juhozápadne od bývalej vodnej nádrže, šikmo dolu smerom k Moravskému Sv. Jánu. Namiesto tejto parcely bola s rovnakou výmerou vytvorená parcela okolo kaplnky sv. Urbana, ktorá zvrchu hraničí s cestou na hrebeni kopca.
Celková výmera pozemkov zostala zachovaná, ibaže hodnota podľa úradne stanovenej ceny je asi o 325 € nižšia.

 Výchovný koncert pre ZŠ venovaný Sedembolestnej 
Vo štvrtok 4. decembra sa v kostole uskutočnil výchovný koncert pre žiakov ZŠ venovaný Sedembolestnej Panne Márii, realizovaný umeleckou agentúrou - Dr. Igor Berger.

 

UDALOSTI ROKU 2015

 Biblická olympiáda 
V pondelok 9. februára sa uskutočnilo školské kolo biblickej olympiády, ktorého sa zúčastnili najúspešnejší žiaci z triednych kôl. Tri najúspešnejšie žiačky - ôsmačky Michaela Vaculová a Andrea Izakovičová (obe z Kuklova) a piatačka Anetka Varcholová postúpili do dekanátneho kola.
V dekanátnom kole, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 12. marca v Šaštíne, súťažili dievčatá ako trojčlenné družstvo, pričom dosiahli 1. miesto, čím získali postup do diecézneho kola v Bratislave.
Diecézneho kola vo štvrtok 16. apríla v Bratislave sa s M. Vaculovou a A. Izakovičovou zúčastnil ako náhradník ôsmak Martin Baleja. Skončili síce na 9. mieste, ale rozdiel bodov od 6. miesta bol minimálny. V scénke zahrali príbeh o vzkriesení Tabity.

 Stretnutie rodiny Radochových 
V sobotu 14. marca sa vo farskom kostole konala o 11. hod. slávnostná omša, ktorou začalo stretnutie rodiny Radochových. Omšu sprevádzal spevom a hudbou spevácky zbor zo Šaštína. Stretnutie sa uskutočnilo pri prlíežitosti vydania knihy o tejto rozvetvenej rodine, ktorú zostavil Ján Palkovič, syn Anny r. Radochovej. Celá rodina Radochových sú potomkovia Ambróza Radochu (1863-1938), ktorého si ako sirotu z rakúskeho Grazu osvojili bezdetní manželia z Bor. Sv. Jura Štefan Matúšek a Apolónia r. Mateovičová. Ambróz sa oženil s Júliou Tomekovou z osady Tomky a mali spolu 11 detí. v Súčasnosti žije okolo 160 ich potomkov. Väčšina z nich býva stále v Borskom Sv. Jure. Stretnutie Radochových po omši pokračovalo spoločným obedom a posedením v kultúrnom dome.

 Veľká noc 
Veľkonočné sviatky, ktoré v tomto roku pripadli na začiatok apríla, boli sprevádzané chladným a veterným počasím. Na Veľký piatok bolo síce veľmi chladno, ale nepršalo - dokonca sa v tento deň vyjasnilo a silný vietor trochu ustal, tak sa mohla večer už po tretí raz uskutočniť kríová cesta po uliciach obce. Napriek jasnému počasiu bolo veľmi zima, ale modliacich sa veriacich na krížovej ceste doprevádzal vychádzajúci mesiac v splne.
Pri Božom hrobe mali v piatok po obradoch a v sobotu popoludní čestnú stráž naši dobrovoľní hasiči, ktorí pripravili aj oheň k večerným obradom a zúčastnili sa aj procesie vzkriesenia. Do stráženia Božieho hrobu sa po porvý raz zapojili aj poľovníci, ktorí držali čestnú stráž v sobotu v dopoludňajších hodinách.

 Svätojurské hody 
Hody - slávnosť patróna farnosti sv. Jura v tomto roku obohatili aktivisti okolo detského folklórneho súboru Juránek krojovanými slávnosťami. V sobotu popoludní sa uskutočnil krojovaný sprievod po obci, na ktorý nadväzoval v kultúrnom dome program detských folklórnych súborov z okolitých obcí. Večer sa konala krojovaná hodová zábava, pri ktorej vystúpila s programom folklórnych tancov krojovaná skupina dospelých.
Skupina krojovancov - detí i dospelých sa v nedeľu aktívne zúčastnila na slávnostnej sv. omši v kostole. (foto)

   

  

 Dobrovoľný hasičský zbor 
Každoročnou svätou omšou s dobrovoľnými hasičmi 3. mája pri príležitosti sviatku sv. Floriána (foto) sa začala séria svätých omší s aktívnou účasťou veriacich členov spoločenských organizácií a profesných stavov v našej obci. Cieľom má byť v rámci roka zasväteného života si uvedomiť, že všetci kresťania majú prežívať svoje krstné zasvätenie Bohu, tak v spoločenstve Cirkvi, ako i v spoločenskom a pracovnom prostredí.
Členovia DHZ sa zúčastnli aj na púti hasičov v Šaštíne nasledujúcu sobotu 9. mája.

 Prvé sväté prijímanie 
Slávnosť prvého svätého prijímania detí sa konala v nedeľu 24. mája 2015. Eucharistického Spasiteľa prvý raz prijalo desať detí - 5 dievčat a 5 chlapcov.

 Procesia Božieho Tela 
Slávnostná procesia Božieho Tela sa uskutočnila ulicami okolo kostola po sv. omši v nedeľu 7. júna. Slávnostnú atmosféru pobožnosti robila náročnou pri jasnej oblohe slnečná páľava.

 Deň darcov krvi 
Pri príležitosti svetového dňa darcov krvi sa v nedeľu 14. júna uskutočnila sv. omša s aktívnou účasťou darcov krvi z našej obce. foto

 Učitelia a žiaci pri slávnostnom Te Deum 
V nedeľu 28. júna sa pri sv. omši uskutočnilo slávnostné Te Deum - poďakovanie Bohu za uplynuý školský rok. Veriaci učitelia i žiaci našej školy sa aktívne zapojili do liturgie. Skupinka detí pod vedením p. učiteľky Uhrovej obohatila slávenie i spevom piesní.

 Svätá omša pri kaplnke sv. Urbana 
Hoci presný rok postavenia kaplnky sv. Urbana nie je známy, dá sa predpokladať, že bola postavená uprostred obecných vinohradov v druhom desaťročí 18. storočia. Preto sme si pripomenuli 300 rokov jej existencie svätou omšou, ktorá sa konala v nedeľu 12. júla 2015 pri tejto kaplnke.
Slvnostnej sv. omše sa zúčastnilo vyše 100 veriacich. Pri tejto príležitosti bolo spolu so starým hasičským autom požehnané aj nové auto, ktoré obdržali naši dobrovoľní hasiči koncom júna.
Napriek vysokým horúčavám v predošlých dňoch, bola v túto nedeľu teplota pod 30 °C, čo spolu s pofukujúcim vetrom robilo slnečnú páľavu znesiteľnou.
V závere sv. omše sa prítomným prihovorila aj starostka obce A. Kratochvílová, ktorá ako členka DHZ bola účastná tiež v hasičskej uniforme. foto1, foto2

 Svätá omša dôchodcov 
Slávenie svätých omší s aktívnou účasťou veriacich členov spoločenských organizácií v našej obci pokračovalo pri príležitosti sviatku sv. Joachima a Anny v nedeľu 26. júla 2015 svätou omšou za účasti členov Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku.

 Hodová sv. omša na Tomkoch 
Pri príležitosti hodov na Tomkoch - výročia posviacky kaplnky Nepoškvrneného Počatia Panny Márie prišiel v nedeľu 16. augusta svätú omšu odslúžiť Mons. Tibor Hajdu, riaditeľ Arcibiskupského úradu v Bratislave.

 Birmovanci na Rozbehoch 
V rámci prípravy na sviatosť birmovania sa uskutočnil výlet s duchovným programom v dňoch 24.-27. augusta 2015. Ubytovanie bolo na turistickej chate na Rozbehoch (ktorú v súčasnosti prevádzkuje SČK Senica). Program pre birmovancov spolu s pánom farárom pripravili pre birmovancov piati animátori. Okrem návštevy blízkeho hradu Korlátko a sv. omší v kaplnke na Rozbehoch, to boli duchovné prednášky, rôzne aktivity, návšteva u sestričiek v DSS Bojková a túra na hrad Ostrý kameň.
V pondelok - prvý deň výletu bolo veľmi veterno, v utorok nad ránom vietor ustal, ale bolo zamračené a počas dňa viac ráz spŕchlo. Avšak v stredu pri túre bolo úplne ideállne počasie a pekne slnečno a teplo bolo až do konca výletu. foto

 Inštalácia bleskozvodu na streche kostola 
Začiatkom septembra sa uskutočnila už rok plánovaná inštalácia bleskozvodu na streche kostola. Doteraz existujúci bleskozvod sa tak doplnil podľa súčasne platných noriem o systém bleskozvodu po hrebemi strechy s viacerými zvodmi do zeme.

 Omša poľovníkov 
Pri príležitosti sviatku sv. Huberta, patróna poľovníkov, mali poľovníci slávnostnú účasť na sv. omši v nedeľu 8. novembra 2015. Sv. omše sa okrem miestnych poľovníkom zúčastnili ako hostia ich kolegovia z Moravského Sv. Jána. foto

 Omša včelárov 
Na vigíliu slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie 7. decembra sa konala slávnostná sv. omša za aktívnej účasti včelárov, ktorej sa zúčastnili nielen včelári z Borského Sv. Jura a z Tomkov, ale i z ďalších okolitých obcí. Konala sa pri príležitosti sviatku sv. Abróza, patróna včelárov, ktorý pripadá na 7. december. V obetných daroch, medzi ktorými boli rôzne včelie produkty, boli aj sviece z vosku, ktoré od obetovania horeli na oltári, ako symbol Krista, Svetlo sveta, ktorý sa pre nás obetoval.

 Návšteva sv. Mikuláša 
Pri detskej sv. omši v piatok 11. decembra navštívil deti v našom kostole sv. Mikuláš.
foto K.V. ; foto P.H.

 Jasličková slávnosť 
V sobotu 26. decembra popoludní sa uskutočnila v kostole jasličková slávnosť, pri ktorej deti básničkami pozdravili Pána Ježiša a zahrali scénku o jeho narodení.
foto

UDALOSTI ROKU 2016

 Biblická olympiáda 
V utorok 9. februára sa uskutočnilo školské kolo biblickej olympiády, ktorého sa zúčastnili najúspešnejší žiaci z triednych kôl. Najúspešnejší - deviataci Michaela Vaculová (z Kuklova), Martin Baleja a ôsmak Lukáš Kadlic (tiež z Kuklova) postúpili ako trojčlenné družstvo do dekanátneho kola.
V dekanátnom kole, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 11. marca v Šaštíne, Miška Vaculová, Martin Baleja a náhradník - ôsmak Marek Katerinec získali prvé miesto a postúpili do diecézneho kola.
  
V diecéznom kole 12. apríla v Bratislave družstvo v pôvodnom zložení obsadilo 6. miesto.
Z našej farnosti sa diecézneho kola zúčastnil aj siedmak Jurko Hušek, ktorý v rámci družstva z cirkevnej Spojenej školy sv. Františka v Malackách získal 2. miesto.

 Poodhalenie začiatkov dejín Borského Sv. Jura 
Čo podnietilo vznik našej obce? Prečo je jej patrónom sv. Juraj? (z kázne na hody 23. 4. 2016)

Slávnostnej sv. omše na hody v nedeľu 24. apríla sa opäť zúčastnili veriaci v krojoch, pričom v zastúpení krojov sa objavil aj znovu-oživený jurský ženský kroj v dvoch verziách (sedliacky a zemanský).

Trošku k dejinám obce a farnosti:


 

 Birmovanie 
Sviatosť birmovania vyslúžil pomocný biskup Mons. Jozef Haľko v sobotu 30. apríla pri sv. omši o 10. hod. dvanástim birmovancom. Najstarší zo šiestich dievčat a šiestich chlapcov boli druháci na strednej škole a najmladšie boli ôsmačky na základnej škole.
Pre výpadok elektriny pol hodiny pred sv. omšou začínala slávnosť bez zvonenia, organu či osvetlenia. Avšak už pred prvým čítaním elektrina nabehla a slávnosť mohla ďalej nerušene pokračovať. Výpadok elektriny vhodne využil otec biskup ako tému v kázni ktorou sa birmovancom prihovoril.

 Sv. Florián - slávnosť hasičov 
V nedeľu 8. mája sa na hrubej omši aktívne zúčastnili siedmi členovia DHZ našej obce. Po slávnostnom vstupe so zástavou hasičského zboru, hasiči čítali čítania a tiež priniesli obetné dary pri liturgii.

 Oprava kaplnky sv. Jána Nepomuckého 
V tomto roku sa litánie v kaplnke sv. Jána Nepomuckého nekonali, pretože sa pokračovalo v oprave kaplnky. Po tom, ako ešte v predošlom roku bol rozobratý drevený oltár, pod ktorým sa nachýdali zvyšky murovaného tehlového oltára, bola odstránená vydutá tehlová dlážka. Tehlové torzo oltára bolo odstránené a zvnútra opravené a vymaľované steny kaplnky. Na vchod bola osadená mreža. Na zem bola položená dlažba. Kaplnka zatiaľ zostala bez oltára, na ktorom boli vymenené spráchnivelé časti dreva.

 Božie Telo 
V nedeľu 29. mája sa po svätej omši uskutočnila procesia Božieho Tela po cestách okolo kostola ku štyrom oltárom. Účasť veriacich a zvlášť detí bola v tomto roku skromnejšia, k čomu okrem iného prispelo aj podujatie, ktoré zlákalo veľa ľudí z okolia - deň otvorených dverí vo Volkswagene v Devínskej Novej Vsi.
Následne v piatok 3. júna sa konala aj výročná farska poklona pred Oltárnou sviatosťou. Ke´dže sa jednalo o prvý piatok v mesiaci, ktorý bol zároveň sviatkom Najv. Srdca Ježišovho, poklona začínala až o 12.30, pred omšou bola prerušená a zakončená bola po omši pobonosťou, predpísanou na tento sviatok.

 Prvé sväté prijímanie 
V nedeľu 12. júna pristúpilo prvý raz k svätému prijímaniu 6 detí našej farnosti, jeden chlapec a päť dievčat.

 

 Litánie v kaplnke sv. Urbana 
V nedeľu 10. júla sa popoludní konali litánie v kaplnke sv. Urbana v bývalých vinohradoch a tiež v už bývalom obecnom sade. Letná horúčava zrejme viacrých odradila od púte na kopec, pobožnosti sa zúčastnilo asi 15 veriacich.

 

Plastika Madony s dieťaťom, ktorú pri slávnosti prvého svätého prijímania venovali rodičia prvoprijímajúcich detí, bola umiestnená nad vchod kaplnky:

  

 

 Sv. omša seniorov, púť do Marianky 
Tak, ako v predošlom roku, sa v poslednú júlovú nedeľu (24.) pri príležitosti sviatku sv. Joachima a Anny, uskutočnila sv. omša s aktívnou účasťou seniorov. Následne sa v utorok 26. júla uskutočnila púť do Marianky, organizovaná miestnou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku.

 Prázdninové akie s deťmi: Výlet na Červený kameň 
V utorok 16. augusta sa uskutočnil výlet autobusom na hrad Červený kameň, ako prostriedok na upevnenie spoločenstva medzi deťmi a mládežou našej farnosti. Výletu sa zúčastnili aj niekoľkí rodičia. Mládežníci pripravili pre deti hry a súťaže, ktoré sa realizovali po prehliadke hradu a sokoliarskych ukážok. Napokon bola sv. omša vedľa kaplnky na lúke pod hradom.
V piatok toho istého týždňa popoludní sa konal druhý menší výlet s deťmi do kuklovského lesa k židovskému cintorínu a na miesto hostorického "kostelíka". Tam tiež deti absolvovali nejaké súťažné úlohy.

 Oprava dverí kostola 
Výmena pokazeného zámku na vchodových dverách kostola vyvolala koncom leta potrebu ich zreštaurovania. Otvor bol upravený pre nový zámok, dvere boli obrúsené a nanovo natreté.
 

Ďalší videočriepok z prahistórie našej farnosti:

 

 Oprava vitrážnych okien 
V auguste sa začalarelizovať oprava vitrážnych okien kostola, pre ktorú bola vybratá reštaurátorská firma z Brna. Ako prvé sa opravili okná na chóre - vitráž sv. Vojtecha a oválne okno. po vybratí vitráže boli okenné otvory dočasne uzavreté polykarbonátom. Vitráže boli prevezené do dielne, kde boli rozobraté, sklá vyčistené a rozbité nahradené novými a nanovo spojené olovom.
Opravené vitráže boli osadené do okien spolu s bezpečnostným sklom z vonkajšej strany. Ešte predtým boli okenné rámy natreté kováčskou čiernou farbou a upravené, aby sa do nich dali vložiť aj bezpečnostné sklá, tiež otvormi do interiéru na odvetrávanie priestoru medzi sklami.
Na zimu boli do dielne odvezené vitráže sv. Cyrila a sv. Márie Goretti.

 Návšteva sv. Mikuláša 
V piatok 9. decembra pri detskej svätej omši navštívin naše deti svätý Mikuláš. 

 Jasličková slávnosť 
Na druhý sviatok vianočný v pondelok 26. decembra sa konala jasličková slávnosť. V scénke dvanásť dievčat zahralo, ako Nebeská reklamná agentúra pripravovala svet na príchod Spasiteľa.
 

Video z jasličkovej slávnosti - Vianoce 2016:

 

 

UDALOSTI ROKU 2017

 Koledovanie "Dobrá novina" 
V piatok 6. januára sa uskutočnilo po prvý raz v našej farnosti kaledovanie detí v rámci projektu Dobrá novina. Na stretkách počas decembra sa deti zadelili do troch skupiniek a rozdelili si jednotlivé vinše.
Na sviatok Zjavenia Pána pán farár koledníkom odovzdal požehnanú kriedu, zapálil kahance betlehemským svetlom, ktoré ponesú ako symbol prítomného Krista, a udelil im špeciálne požehnanie.
Popoludní potom deti zahájili koledovanie na fare, odkiaľ išli v troch smeroch do 39 prihlásených domov v Borskom Svätom Jure a na Tomkoch.  (foto)

 Biblická olymiáda 
V pondelok 6. februára sa konalo školské kolo Biblickej olymiády, ktorého sa zúčastnilo 10 najúspešnejších žiakov druhého stupňa našej ZŠ v triednych kolách.
Najlepší súťažiaci vytvorili trojčlenné družstvo v zložení Matej Hušek, Lukáš Holúbek a Hanka Švecová (z Kuklova), nahradník: Milan Jurčák, ktoré reprezentovalo školu v dekanátnom kole v Šaštíne 21. marca, kde skončilo na druhom mieste.

 

 Dekanátna púť k sv. Martinovi 
V rámci jubilejného roka sv. Martina Bratislavskej arcidiecézy sa v sobotu 25. marca konala púť šaštínskeho dekanátu do katedrály sv. Martina v Bratislave. Z Borského Sv. Jura sa veriaci zúčastnili na púti spoločne autobusom. O desiatej hodine sa pútnikom prihovoril pomoný biskup Mons. Jozef Haľko, ktorý priblížil prítomným, čo možno v kostole vidieť, na poludnie mal sv. omšu, ktorú mal pôvodne sláviť arcibiskup Mons. Zvolenský, ten sa však v tento deň zúčastnil na pohrebe kardinála Vlka v Prahe.
Po sv.omši mali veriaci našej farnosti obed v dome Quo vadis.

 Krížová cesta ulicami obce 
Na Veľký piatok 14. apríla sa  uskutočnila krížová cesta ulicami obce. Začala o 18.30 v kostole, trasa bola oproti predošlým rokom zmenená: išlo sa cez Drahy, ulicou 1. mája, popri zdravotnom stredisku, požiarnej zbrojnici, do kaplnky sv. Vendelína, kde bola pobožnosť zakončená.

 620. výročie prvej písomnej zmienky o farnosti 

 Svätojuské hody 
Na hodovú slávnosť sv. Juraja sa v nedeľu 23. apríla veriaci opäť zúčastnili sv.omše slávnostne v krojoch.

 Antény vo veži kostola 
Po odsúhlasení Arcibiskupským úradom bola uzatvorená zmluva s poskytovateľom internetu RadioLAN, spol.s r.o. zmluva o prenájme priestoru vo veži kostola na umiestneníe antén, z čoho bude mať farnosť pravidelný príjem vo forme nájmu.

 

 Juránek vo Francúzsku 
V nedeľu 7. mája sa veriaci členovia detského folklórneho súboru Juránek zúčastnili na svätej omši, v závere ktorej prijali špeciálne požehnanie na cestu. Čakal ich takmer týždenný pobyt v Paríži, kde deti možnosť vystúpiť v Disneylande.
V druhej časti pobytu navštívili katedrálu Notre Dame, baziliku Sacre Coeur, a kostol sv. Magdalény, ktorý je sídlom slovenskej katolíckej misie v Paríži, a tak sa tam aj zúčastnli na svätej omši v slovenskom jazyku.

 Výročná poklona, prvé sv. prijímanie, Božie Telo 
Výročná poklona Oltárnej sviatosti, ktorá je v Borskom Sv. Jure určená na 3. jún, čo v tomto roku pripadlo na sobotu, bola z organizačných dôvodov presunutá na prvý piatok 2. júna.
V nedeľu 11. júna sa konala slávnosť prvého svätého prijímania. Spasiteľa v Eucharistii po prvý raz prijali štyri deti - dve dievčatá a dvaja chlapci.
V nasledujúcu nedeľu 18. júna sa konala zaužívaným spôsobom procesia Božieho Tela.

 

 

 

 Nová záhradná technika 
Pre údržbu "záhrady", zelene pri kostole bola kúpená nová záhradná technika: benzínová kosačka s lištovými ozubenými nožmi a minitraktor-kosačka.

 Výlet s deťmi a rodinami Velehrad, Modrá 
V sobotu 5. augusta sa uskutočnil výlet pre deti a rodiny na Velehrad a Modrej. Po návšteve velehradkej baziliky a modlitby sv. ruženca, nasledovala návšteva pútnického domu a lapidária.
Po presune do Modrej nasledovala krátka bohoslužba slova v makete stredovekého kostolíka sv. Jána a potom návšteva Archeoskanzenu a Živej vody. (foto)

 

 120. výročie postavenia kaplnky Nepoškvrneného Počatia Panny Márie na Tomkoch 

 

 Bicyklový výlet k Sútoku 
V utorok 29. augusta sa na záver prázdnin konal bicyklový výlet pre deti k trojhraničnému bodu - sútoku Moravy a Dyje. (foto)

 

 140. výročie DHZ 
V sobotu 21. októbra sme si sv. omšou pripomenuli 140. výročie založenia DHZ v obci Borský Svätý Jur. Pri slávnosti bola požehnaná socha sv. Floriána pre náš Dobrovoľný hasičský zbor.
  

  

 

 FARSKÉ HODY:  340. výročie stavby a možnej posviacky farského kostola 

 Gitarový recitál 
Na tretiu adventnú nedeľu 17. decembra sa v kaplnke Nepoškvrneného Počatia Panny Márie na Tomkoch konal po svätej omši gitarový recitál Silvie Kopáčovej, študentky Janáčkovej akademie múzických umění v Brne, ako príprava na jej bakalársky koncert. V rámci vystúpenia zazneli skladby Preludium a Allegro od J. S. Bacha, Tiento antiguo a En los trigales od Joaqína Rodriga, i koledy, navodzujúce atmosféru radostného očakávania blížiaceho sa sviatku Narodenia Pána. (video)

 Jasličková slávnosť 
Na druhý sviatok vianočný 26. decembra sa poobede konala jasličková slávnosť, pri ktorej deti zahrali scénku o pravých hodnotách Vianoc. (foto)

 

pokračovanie v aktuálnom roku