Môže obec zo svojho rozpočtu prispieť na opravu kostola?

V posledných rokoch viacerí poslanci obecného zastupiteľstva i členovia finančnej komisie prejavovali postoj, aby obec prispela na opravy, ktoré sa konajú na kostole. Aj ma priamo vyzvali, aby som napísal žiadosť o dotáciu.
Na jej základe vraj aj boli vyčlenené v rozpočte obce peniaze na tento účel, ale akosi to zlyhalo...

Príčinou má byť stanovisko kontrolórky obce, že obec nesmie investovať financie do cudzieho majetku. Obec môže prispieť organizáciám na činnosť, ale nie na opravu budov. (Toto jej stanovisko som počul len sprostredkovane, od poslancov obecného zastupiteľstva.)
Mnohí vyjadrovali sklamanie, že teda pomôcť nemôžu, hoci by chceli. Návrh člena finančnej komisie, aby sa teda týmito prostriedkami dotovala činnosť - konkrétne prevádzkové náklady kostola (elektrina, kúrenie), zostal akosi bez povšimnutia.

Celé sa mi to zdalo veľmi zvláštne, že by obec nesmela prispieť na opravu a údržbu národných kultúrnych pamiatok, ktoré sa v nej nachádzajú. Preto som sa obrátil s touto otázkou na ministra financií SR. Odpoveď som dostal od pani Evy Stranovskej zo sekcie rozpočtovej politiky MF SR:

"Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Hospodárenie obcí sa riadi zákonom č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Obec môže zo svojho rozpočtu uhrádzať výdavky v súlade s ustanoveniami § 7 citovaného zákona, ktoré umožňujú obciam poskytovať aj dotácie zo svojho rozpočtu. Zákon vytvára všeobecný legislatívny rámec možnosti poskytovania dotácií z rozpočtu obce v príslušnom rozpočtovom roku a určuje subjekty, ktorým sa finančné prostriedky môžu poskytnúť pri súčasnom rámcovom vymedzení okruhov účelov a aktivít, ktoré sa môžu týmito finančnými prostriedkami podporiť."

Zmienený zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v § 7 (výdavky rozpočtu obce) v odseku 4 hovorí:

"Právnickej osobe neuvedenej v odseku 2 (t.j. právnické osoby založené obcou) a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len na podporu všeobecne prospešných služieb,14) všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,15) podnikania a zamestnanosti. Mestské časti Bratislavy a Košíc môžu poskytnúť dotácie na celom území mesta."

Otázkou teda je, ČO SÚ VŠEOBECNE PROSPEŠNÉ SLUŽBY a ÚČELY?

Tvrdenie pani kontrolórky našej obce, že sú to len náklady na činnosť, či prevádzkové náklady, je v rozpore s textom tohto zákona.

Zákon totiž obsahuje k daným pojmom vysvetlenie:

Poznámka č. 14 vysvetľuje všeobecne prospešné služby odkazom na § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., kde sa píše:
"Všeobecne prospešné služby sú najmä
...
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
..."

Rovnako to hovorí poznámka č. 15, ktorá vysvetľuje verejnoprospešné účely odkazom ako príklad na  § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách:
"Verejnoprospešným účelom sa na účely tohto zákona rozumie najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, ..."

Ak teda poslanci považujú za kultúrnu hodnotu náš kostol, ktorý je zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenska ako národná kultúrna pamiatka, môžu rozhodnúť o podpore jej rozvoja, ochrany a obnovy z obecného rozpočtu všeobecne záväzným nariadením.
Nejedná sa teda len o príspevky na činnosť, ako tvrdila pani kontrolórka.

Nerozumiem, keďže kontrolórka obce by mala tieto právne predpisy pri svojej práci dobre poznať, prečo svojím postojom len zablokovala dobrú snahu, miesto toho, aby predstaviteľov obce usmernila, ako majú postupovať. Stačilo, aby povedala, že k prideleniu takejto dotácie treba najprv schváliť všeobecne záväzné nariadenie.
Tiež mi je ľúto, že poslanci sa nechali tak ľahko od svojho dobrého úmyslu odradiť.