KAPLNKA SV. URBANA

Kaplnka sv. Urbana je po farskom kostole druhý najstarší sakrálny (a zrejme aj celkovo) objekt v Borskom Svätom Jure.

Obyvatelia obce ju postavili na svahu uprostred viníc, aby sv. Urban, patrón vinohradníkov, ochraňoval ich prácu.

Nemáme však presnú informáciu, kedy bola kaplnka postavená. Z tých čias sú popri matrikách (t.j. knihy pokrstených, sobášených a pochovaných) azda jediným zdrojom informácií kanonické vizitácie. Sú to písomné záznamy biskupskej kontroly vo farnosti. Vizitácie popisujú k dátumu danej návštevy biskupa alebo jeho zástupcu stav a zariadenie kostola a fary, materiálnu i duchovnú situáciu vo farnosti a v obci.

Vizitácie v Borskom Sv. Jure z 18. storočia spomínajú existenciu kaplnky sv. Urbana, ale bez uvedenia roku, v ktorom bola postavená. Prvá zmienka o tejto kaplnke je v kanonickej vizitácii, ktorá sa uskutočnila v druhej dekáde 18. storočia (buď v r. 1713 alebo 1715).
Dá sa predpokladať, že práve v tomto čase bola kaplnka zriadená. Skorší vznik nie je pravdepodobný, pretože existuje nepriamy dôkaz, že až v nasledujúcich rokoch sa ešte len pracovalo na jej interiérovom zariadení:
Kanonická vizitácia z r. 1779 je mimoriadne podrobne spracovaná a uvádza mnohé detaily. Síce tiež neuvádza rok vzniku tejto kaplnky, ale podrobne popisuje jej zariadenie. Cituje tiež text, ktorý sa nachádzal na oltárnom kameni. Z neho sa dozvedáme, že oltárny kameň posvätil 23. marca 1719 viedenský biskup Žigmund.
(Kedysi sa totiž smeli omše slúžiť len na posvätenom oltári. Ak nebolo možné, aby biskup prišiel oltár posvätiť, priniesol sa od biskupa posvätený kameň a vložil sa do oltára.) Z toho môžeme usudzovať, že prvá sv. omša sa tam slúžila najskôr až v r. 1719, ale kaplnka tam stála už o niekoľko rokov skôr.

urbanIII.jpg (27569 bytes)Ku kaplnke potom obyvatelia konali prosebné procesie a na sviatok sv. Urbana sa tam slúžila sv. omša.

Takto to bolo v priebehu 250 rokov. Avšak druhá polovica 20. storočia - násilná komunistická kolektivizácia hospodárstva spôsobila zánik vinohradníctva v obci.
Namiesto viníc boli vysadené ovocné stromy a z vinohradov vznikol obecný sad.
V tomto čase prišlo aj k spustnutiu kaplnky, jej vyrabovaniu a postupnej devastácii.

Zo zdevastovanej kaplnky sa podarilo zachrániť oltárny obraz sv. Urbana, ktorý dal farár J. Gábriš zreštaurovať a odvtedy je umiestnený na fare.

Stav kaplnky v r. 2009:

urban1.jpg (14627 bytes)     urban4.jpg (10374 bytes)

urban2.jpg (10139 bytes)  urban3.jpg (9288 bytes)

urbanI.jpg (8692 bytes)  urbanII.jpg (8650 bytes)

Začiatkom roku 2010 dala obec namontovať na vchod mrežu, aby takto kaplnku ochránili od ďalšieho pustošenia:
urbanIa.jpg (11992 bytes)

Pohľad z vrchu nad kaplnkou sv. Urbana na susedné obce Moravský Sv. Ján a Sekule (s diaľnicou v popredí) a na Rakúsko v pozadí:
jany.jpg (8376 bytes)  sekule.jpg (6309 bytes)

V lete 2012 sa predseda poľnohospodárskeho družstva v Kútoch, ktoré užíva pozemky v bývalom obecnom sade, podujal v spolupráci so starostkou našej obce na opravu kaplnky. Do opravy sa zapojili i vieraci farnosti zbierkou, z ktorej sa uhradila oprava strechy kaplnky a zakúpila sa socha sv. Urbana.

Dlhšie plánované požehnanie novej sochy a opravenej kaplnky sa podarilo uskutočniť až nasledujúci rok pri ružencovej pobožnosti 6. októbra 2013.

Na prelome rokov 2014-2015 PD Kúty vyklčovalo staré ovocné stromy, čo zmenilo vzhľad okolia kaplnky a odkrylo pohľad na ňu zdola od obce: