V ktorú nedeľu budeme mať hody?

S touto otázkou ma zastavujú ľudia na ulici i v obchode. V tomto roku 2018 to bude v nedeľu 22. apríla.

Podľa čoho sa určí termín, kedy slávime hody?
Tak, ako má človek narodeniny a meniny, aj kostol má dva vlastné sviatky - výročie posviacky a sviatok patrocínia - čiže svätca, alebo titulu - tajomstva viery, ktorému je kostol zasvätený.

Náš kostol je zasvätený sv. Jurajovi, vojakovi a mučeníkovi. Je to starokresťanský svätec, ktorý sa stal veľmi obľúbený zvlášť v stredoveku. Vo všeobecnom cirkevnom kalendári je jeho sviatok zaradený ako ľubovoľná spomienka na 23. apríla. Ľubovoľná spomienka znamená, že kňaz, ktorý v ten deň slúži omšu, si môže vybrať, či použije omšový formulár o svätom Jurajovi, alebo zo všedného dňa príslušného obdobia (v tomto prípade veľkonočného obdobia).
Keďže na ten istý dátum pripadá aj spomienka sv. Vojtecha, ktorého pôsobenie priamo súvisí s krajinami strednej Európy, a teda jeho sviatok sa u nás (tiež v Česku, Maďarsku a Poľsku) slávi ako povinná spomienka, tak ľubovoľná spomienka sv. Juraja musela ustúpiť a v týchto krajinách ju slávime 24. apríla.
Keďže my máme farský kostol zasvätený svätému Jurajovi, pre nás je jeho sviatok liturgicky nie spomienkou, ale slávnosťou (to znamená dve čítania pred evanjeliom, glória, krédo). Navyše, v deň titulu farského kostola možno jeho návštevou získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Toto je teda vždy 24. apríla i keď tento dátum padne na rôzne dni v týždni.
Výnimkou je nedeľa - keďže nedele veľkonočného obdobia majú liturgickú prednosť pred slávnosťou svätca, tak v takom prípade sa liturgická slávnosť sv. Juraja (titulu kostola) prenesie na najbližší voľný deň (čo môže byť sobota 23. apríla, alebo pondelok 25. apríla). Tak to vyšlo v roku 2016, preto sme vtedy mali sv.omšu zo slávnosti sv. Juraja v sobotu 23. apríla dopoludnia.
Podobne sa môže stať, že 24. apríl pripadne na deň vo veľkonočnej oktáve (medzi Veľkonočnou nedeľou a Druhou veľkonočnou nedeľou). V takom prípade sa musí liturgické slávenie titulu kostola presunúť až na voľný deň po 2. veľkonočnej nedeli. Tak to bolo napr. v roku 2014, kedy 24. apríl pripadol na štvrtok veľkonočnej oktávy, a tak sme liturgicky sv. Juraja slávili až v pondelok 28. apríla. V roku 2011 dokonca na 24. apríla pripadla priamo Veľkonočná nedeľa, a tak sme sv. Juraja mohli osláviť až začiatkom mája.

Všetko doteraz napísané sa však týka priamo sviatku svätého Juraja, ktorý je poväčšine v pracovný deň.

Hody, ktoré s týmto sviatkom súvisia, sa však slávia cez víkend. Je to teda nedeľa pred alebo po tomto sviatku. Zvyčajne sa stanoví tá nedeľa, ktorá je k samotnému sviatku časovo bližšie.
Keby bola v tom období "obyčajná" nedeľa cez rok (slávená v zelenom rúchu), mohol by kňaz aj v nedeľu použiť omšový formulár zo sviatku patróna kostola. Vo veľkonočnom období to však možné nie je. Preto pripomenutie si sv. Juraja v nedeľnej omši počas hodov možno urobiť použitím prosieb - spoločných modlitieb veriacich zo sviatku sv. Juraja, a použitím tretej eucharistickej modlitby, kde je umožnené kňazovi vložiť do textu modlitby meno svätca, ktorého si pripomíname.

Stanovenie termínu hodov je teda niekedy pomerne zložité. Treba zohľadniť viaceré okolnosti a predpisy. Zodpovednosť a definitívne rozhodnutie je na kompetentnej cirkevnej vrchnosti - v tomto prípade farárovi.